جست و جو در پرتال

معرفی مسئول دبیرخانه طرح تحول و شرح وظایفرحیم شرفخانی
دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
مسئول دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی 

 

شرح وظایف :
1.    تشکیل کارگروه بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه
2.    اطلاع رسانی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه
3.     ایفای نقش راهبردی طرح تحول در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه
4.    نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی و اخذ فعالیت های عملکردی
5.    بارگذاری مستندات در سامانه HOP
6.    پایش عملکرد کارگروههای تخصصی و مسئولین بسته ها
7.    برقراری ارتباط با دبیرخانه کلان منطقه ۲ و همکاری با دبیرخانه کلان منطقه ۲
8.    بارگذاری مستندات کارگروه ها در سامانه برنامه عملیاتی