جست و جو در پرتال

تاریخ : يکشنبه 17 آذر 1398
کد 140

برگزاری گارگاه آموزش علمی تعمیر و نگهداری آمبولانس ویژه دانشجویان تر آخر کاردانی فوریتهای پزشکی

برگزاری گارگاه آموزش علمی تعمیر و نگهداری آمبولانس ویژه دانشجویان تر آخر کاردانی فوریتهای پزشکی

برگزاری گارگاه آموزش علمی تعمیر و نگهداری آمبولانس ویژه دانشجویان تر آخر کاردانی فوریتهای پزشکی
برگزاری گارگاه آموزش علمی تعمیر و نگهداری آمبولانس ویژه دانشجویان تر آخر کاردانی فوریتهای پزشکی
روز چهارشنبه 98/9/13 کارگاه آموزش علمی تعمیر و نگهداری آمبولانس ویژه دانشجویان ترم آخر کاردانی فوریت های پزشکی در محل skill lab معاونت آموزش تحقیقات دانشجویی و فرهنگی تشکیل شد. در این کارگاه آموزشی که ریاست محترم مدیریت بحران و فوریت های پزشکی و مدیر گروه آموزشی فوریت های پزشکی حضور داشتند، کارشناسان حوزه فوریت های پزشکی اصول تعمیر و نگهداری آمبولانس ها را بصورت عملی با استفاده از دو دستگاه آمبولانس با حضور کلیه دانشجویان آموزش دادند.