جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 21 تير 1399
کد 188

شیوه نامه اجرایی آزمونهای الکترونیکی غیر حضوری دانشکده علوم پزشکی خوی

شیوه نامه اجرایی آزمونهای الکترونیکی غیر حضوری دانشکده علوم پزشکی خوی

شیوه نامه اجرایی آزمونهای الکترونیکی غیر حضوری دانشکده علوم پزشکی خوی