جست و جو در پرتال

تاریخ : يکشنبه 18 آبان 1399
کد 222

نقل و انتقال دانشجویان شاهد وایثارگر

نقل و انتقال دانشجویان شاهد وایثارگر

نقل و انتقال دانشجویان شاهد وایثارگر
قابل توجه کلیه دانشجویان عزیزشاهد وایثارگر
                                                                                                 خیلی فوری
موضوع: نقل و انتقال دانشجویان شاهد وایثارگر
زمان ثبت در خواست: از تاریخ 17/08/1399 لغایت 18/08/1399 به مدت 2 روز برای آخرین نوبت جهت دانشجویان معزز شاهد و ایثارکر شاغل به تحصیل متقاضی انتقال فعال خواهد شد.
آدرس سامانه نقل و انتقال شاهد و ایثارگر:  http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir
یادآوری مهم : این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
 
ستاد شاهد وایثارگران دانشکده علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی خوی