جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 4 بهمن 1399
کد 261

اعتبار بخشی مؤسسه ای دانشکده علوم پزشکی خوی

اعتبار بخشی مؤسسه ای دانشکده علوم پزشکی خوی

به دنبال شروع دور جدید اعتباربخشی دوره های اموزشی و ابلاغ استانداردها از سوی وزارت بهداشت ، اولین جلسه اعتبار بخشی مؤسسه ای با حضور معاون محترم آموزشی و کلیه اعضای هیات علمی در تاریخ ۹۹/۱۱/۰۱ساعت هشت و نیم صبح در محل اتاق جلسات معاونت آموزشی تشکلیل شد .

به دنبال شروع دور جدید اعتباربخشی دوره های اموزشی و ابلاغ استانداردها از سوی وزارت بهداشت ،  اولین جلسه اعتبار بخشی موسسه ای  با حضور معاون محترم آموزشی و کلیه اعضای هیات علمی در تاریخ ۹۹/۱۱/۰۱ ساعت هشت و نیم صبح در محل اتاق جلسات معاونت آموزشی تشکیل شد.

لازم به توضیح است، اعتبار بخشی فرایندی است که طی ان کیفیت دوره های آموزشی از طریق خود ارزیابی مبتنی بر استانداردهاو سپس ارزشیابی بیرونی برنامه توسط کارشناسان و هیات های ممتحنه مناطق آمایشی  صورت می گیرد و گزارش این ارزشیابی ها جهت تایید یا رد  ادامه فعالیت مؤسسه به شورای گسترش فرستاده می شود.

برای کسب امتیازات لازم مشارکت تمامی معاونت های محترم  دانشکده در جهت توسعه زیر ساخت ها، لازم و ضروری است.