جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 27 بهمن 1399
کد 269

ابلاغ مدیر گروه های آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

ابلاغ مدیر گروه های آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی

ابلاغ مدیر گروه های آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی
ابلاغ مدیر گروه های آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی
به گزارش معاونت آموزشی: سرکار خانم دکتر مقدم تبریزی طی احکامی جناب آقای دکتر اسرافیل عسگری را به عنوان مدیر گروه بهداشت، جناب آقای دکتر حسین متعارفی را به عنوان مدیر گروه پرستاری و جناب آقای دکتر عبدالله خرمی مارکانی را به عنوان مدیر گروه تکنولوژی اتاق عمل و فوریت های پزشکی منصوب کردند و از زحمات اقای دکتر هاشم زاده مدیر گروه بهداشت تشکر و قدردانی شد.