جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 13 اسفند 1399
کد 272

ژورنال کلاب گروه پرستاری با عنوان تحلیل محتوای کیفی برگزار شد

ژورنال کلاب گروه پرستاری با عنوان تحلیل محتوای کیفی برگزار شد

ژورنال کلاب گروه پرستاری با عنوان تحلیل محتوای کیفی برگزار شد

ژورنال کلاب گروه پرستاری با عنوان تحلیل محتوای کیفی  برگزار شد

در راستای ارتقاءدانش و توانمندی و کسب مهارت در زمینه پژوهش های کیفی،ژورنال کلاب گروه پرستاری با موضوع "روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوا "در تاریخ  11/12/99 در سالن جلسات معاونت آموزشی،تحقیقات فرهنگی و دانشجویی برگزارشد. در این زمینه 4 مقاله از مجلات تخصصی معتبر و باIFبالا انتخاب شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مدرس این ژورنال کلاب خانم دکتر صدیفی بودند.برنامه سایر اعضاءهیات علمی جهت ارائه ژورنال کلاب متعاقبا"اعلام خواهد شد.عناوین مقالات در زیر بیان شده است.
 
The qualitative content analysis processElo &Kyngas-2007
 Qualitative content analysis in nursing research:concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness( Graneheim, Lundman)
 Qualitative Interview Design: A Practical Guide for Novice Investigators  Turner 2010

Qualitative Content Analysis: A Focus on TrustworthinessElo &Kyngas-2014