جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 4 تير 1398
کد 79

انتخاب پژوهشگر برتر سه ماه اول سال 98

انتخاب پژوهشگر برتر سه ماه اول سال 98

انتخاب پژوهشگر برتر سه ماه اول سال 98
                     
                            اطلاعیه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه سه ماهه اول 98
                            مطابق بند "ک" آیین نامه استعدادهای درخشان
دانشجویان واجد شرایط بند "ک" آیین نامه استعدادهای درخشان
( انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه اول سال 1398)
جهت ارسال مدارک مربوطه به کمیته تحقیقات کشوری در اسرع وقت به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند.
  • انتشار مقاله (دانشجويان مقطع كارشناسي حداقل يك مقاله Original مرتبط با رشته تحصيلي  )
  • ارائه خلاصه مقالات دركنگره‌ها و سمينارها (نام دانشجو مي‌بايست جزو نويسندگان خلاصه مقاله باشد)
  • (نام دانشجو جزو نويسندگان آن باشد)
  • مجري يا همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي (، قرار داشتن نام دانشجو در جدول همكاران اصلي يا مجري طرح)
  • فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي (عضويت در شوراي مركزي كميته،  دبيري كميته ،  همكاري در برگزاري همايش‌ها ، كنگره ها و ژورنال كلاب ها،  تدريس در كارگاه‌هاي آموزشي)
  • نوآوري ، اختراع ، اكتشاف ، ثبت ژن