جست و جو در پرتال

معرفی مدیر مرکز مطالعات

 دکتر رقیه صدیفی 
 سمت :مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 رتبه علمی :استادیار
 پست الکترونیک:Sodeify@ yahoo.com
تلفن تماس :   36252555 - 044