جست و جو در پرتال

اعضای شورای پژوهشی

   اعضای شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی خوی 
 
ردیف نام و نام خانوداگی سمت پست الکترونیکی
1 دکتر فاطمه مقدم تبریزی ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی
2 دکتر بایرام هاشم زاده معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
3 دکتر رحیم شرفخانی مدیر آموزشی و پژوهشی
4 دکتر حسین متعارفی عضو شورا motarefy_h@yahoo.com
5 دکتر عبدالله خرمی عضو شورا
6 دکتر وحید شجاعی مطلق عضو شورا
7 دکتر زینب حبیب پور عضو شورا
8 دکتر امیر شیخ محمدی عضو شورا
10 دکتر محمد آذرسا عضو شورا
11 دکتر رقیه صدیفی عضو شورا
12 شهریار سخایی عضو شورا
13 تقی آذرسا عضو شورا
14 ثریا زینل پور عضو شورا
15 دکتر جابر یگانه دبیر شورا