۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
شرح وظایف
شرح وظایف معاون آموزش، تحقیقات، فرهنگی دانشجویی

- ابلاغ کلیه مصوبات مربوط به شورای هیات رئیسه وهمچنین مقررات وآئین نامه های ابلاغی ازسوی ریاست واحد به دانشکده ها وحوزه های ذیربط وپیگیری ونظارت برحسن اجرای آن
ارائه پیشنهاد بعنوان دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت آموزش جهت طرح درشورای هیات رئیسه برای تصویب
- ارائه گزارش های توجیهی لازم به ریاست واحد درخصوص وظایف مربوط به دانشکده ها وحوزه های تحت نظر
- همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های واحد
- همکاری اداره ونظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات وفرآیندهای آموزش وتحصیلات تکمیلی واحد،منطبق
برقوانین،مصوبات،مقررات وآئین نامه هایاجرایی مربوطه با رویکردگسترش دوره های تحصیلات تکمیلی
- پایش وارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان واعضای هیات علمی ومدیران آموزشی حوزه های مختلف درهر نیمسال وانعکاس آن به ریاست واحد واعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی
- اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی ودانش افزایی
- بررسی وپایش مستمر وضعیت آموزشی واحد واحصاء نقاط قوت، ضعف،تهدیدات و فرصتهای آموزشی
- تهیه وتنظیم سیاستها، خط مشی ها وچشم انداز آموزشی واحد وپیگیری مراحل تصویب،ابلاغ، اجرا وروزآمدسازی آنها
- گسترش کیفی وکمی فعالیتهای آموزشی، تهیه وپیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت آموزشی واحد با همکاری کلیه دانشکده هاوحوزه های ذیربط وپیگیری وهدایت مستمر امور مربوط به تصویب ،اجرا واصلاح آنها
- برنامه ریزی به منظور ارتقا وبهبود مستمر خدمات آموزشی واحد درسطح دانشکده ها و مراکز آموزشی
- طراحی واستقرار نظام ارزیابی راهبردی وتنظیم وتدوین شاخص های ارزیابی آموزشی واحد
-تهیه وارائه گزارشهای رسمی درهرنیمسال از وضعیت آموزشی واحد به تفکیک موضوع،رشته، دانشکده، حوزه ونظایر آن جهت ارائه به ریاست واحد
- سازماندهی واستقرار نظام های سنجش وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ودانشجویان وبرنامه ریزی به  منظور رفع کاستیها ونواقص از طریق دانشکده ها وحوزه های عملیاتی واحد  
- تشکیل کمیته های ترفیع، ارتقا وانتظامی اعضای هیات علمی واحد
- تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد
- طراحی فرایند صحیح پذیرش اعضای هیات علمی
- برنامه ریزی متون ومحتواهای آموزشی واحد
- تشکیل شورای آموزشی     

اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشکده ، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط
برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی
اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی و فناوری دانشکده بر اساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری
مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری سالانه دانشکده جهت ارائه به رئیس دانشکده
ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و فناوری و مبادله خدمات علمی
همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی بین دانشکده و سایر مؤسسات
همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی و فناوری برای مؤسسات غیر دانشکده
برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشکدهی) برابر ضوابط مصوب
تهیه برنامه پژوهشی و فناوری دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی و فناوری در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشکده
بررسی و ارزیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشکده در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه

اداره کلیه امور دانشجویی دانشکده ( خوابگاه، تغذیه،رفاهی ، تربیت بدنی ، مشاوره، تدارکات ، امور عمومی ، ایاب و ذهاب و غیره)
مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی
تدوین و پیشنهاد اصول مشاوره دانشجویی
برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشکده
برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشکده
اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع
پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشکده
حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی
جذب حمایت های مادی و معنوی مردمی درحوزه دانشجویی وفرهنگی
ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی وانقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی،هنری
فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشکدهی به حضور در صحنه های مختلف علمی سیاسی و فرهنگی جامعه تلطیف وسالم سازی روابط عمومی میان اساتید ،دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر از 1امکانات فرهنگی وهنری پیشنهاد برنامه های لازم به شورای فرهنگی وپیگیری وظایف محوله.
پیگیری تشکیل کمیته هاو شوراهای مصوب در وزارتخانه شامل : شورای انضباطی - شورای فرهنگی - شورای تربیت بدنی و ورزش -هیئت نظارت بر تشکل ها - ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/02
تعداد بازدید:
351
Powered by DorsaPortal