۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
شرح وظایف
شرح وظایف کارشناسان بهداشت و تغذیه:
1. رسیدگی به بهداشت موادغذایی ومشارکت درارائه خط مشی های لازم درزمینه تغذیه دانشجویان وخدمات غذایی
2. ارائه آموزش های لازم به کارکنان وکادر خدماتی شاغل درسلف سرویسها،به منظورآشنایی بااصول صحیح تغذیه دانشجویان
3. تهیه کارت تندرستی وسلامت کارکنان شاغل
4. پیشنهادوانجام آزمایشات لازم ازمواد غذایی خام وپخته
5. ارائه نظرات مشورتی درزمینه امورتغذیه به واحد های اجرایی ذیربط درتامین تغذیه دانشجویان
6. انجام نظرسنجی غذایی ازدانشجویان به منظور پیش بینی درتنظیم برنامه های غذایی دانشجویان
7. ارائه گزارش وراهکارهای مناسب درجهت حل مشکلات تغذیه ای دانشجویان
8. انجام بازدیدهای مستمروغیرقابل پیش بینی ازسلف سرویسهاومراکزتوزیع غذای دانشجویان درخوابگاهها
9. انجام اقدامات مربوط به تهیه،نگهداری،پخت وتوزیع غذابراساس اصول بهداشتی ورژیم های غذایی بادرنظرگرفتن شرایط تغذیه دانشجویان وضوابط ابلاغی ازمراجع ذیربط
اهم فعالیتهای اداره امور تغذیه :
1-فعالیتهای تغذیه ای :
 ارائه ناهار و شام دانشجویی
 ارائه ناهار و شام در مراسم ، میهمانیها ، اردوها و المپیادهای ورزشی
2-فعالیتهای اداری :
صدورکارت تغذیه
انجام مکاتبات اداری
تنظیم قراردادهای تغذیه
تهیه وتنظیم آمارواطلاعات هفتگی رزروغذایی دانشجویان خوابگاهی وغیرخوابگاهی
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل
تهیه وتنظیم برنامه غذایی ماهانه دانشجویان
اقدام لازم درخصوص انتخاب ونگهداری مواد غذایی خام
تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ سازی امورتغذیه به منظورجلوگیری ازکمبودهاونارسایی های موجود
انجام امورمربوط به فروش ژتون غذایی دانشجویان
ارتقاءسیستم اتوماسیون تغذیه دانشجویان
اقدامات لازم درجهت جذب اقلام سهمیه ای ویارانه ای ازمراجع ذیربط انجام نظرسنجی غذایی از دانشجویان به منظور پیش بینی در تنظیم برنامه های غذایی دانشجویان.
تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات  روزانه،هفتگی و ماهیانه رزرو غذایی دانشجویان بومی و غیر بومی.
اهتمام در جهت کسب آخرین اطلاعات و مهارت های شغلی در زمینه تغذیه دانشجویان.
تاریخ به روز رسانی:
1400/05/23
تعداد بازدید:
585
Powered by DorsaPortal