۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
اعضا
مسئول آموزش
 
نام و نام خانوادگی :  ژاله باقری حمزیان علیا                                                     
 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیوشیمی
سمت : رئیس اداره آموزش
شرح وظایف مسئول آموزش
نظارت بر حسن اجرای دقیق مقررات و آیین نامه های آموزشی و انجام هماهنگی های لازم
نظارت بر انجام کلیه امورات آموزشی و وظایف کارشناسان و کارکنان آموزش
 ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پاسخگویی به دانشجویان
انجام مکاتبات مرتبط با امورات آموزشی دانشکده
مدیریت سامانه هم آوا و خدمات دهی به دانشجویان، اساتید و کارکنان
پیگیری نامه های وارده در سیستم اتوماسیون اداری
کارشناس برنامه ریزی درسی
نام و نام خانوادگی: معصومه پاکپور
شرح وظایف
 1- برنامه ریزی آموزشی و انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده
2-مطالعه،بررسی وهمکاری در خصوص برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی
3- بررسی و نظارت بر مسائل آموزشی دانشجویان، نظارت بر حسن انجام و اجرای قوانین و آئین نامه های آموزشی طبق برنامه، سرفصل و ارائه اصلاحی به مقامات ذیربط
4- انجام بررسی های مربوط به استانداردهای یادگیری به کمک مدیران گروههای آموزشی و تنظیم تقویم آموزشی دانشجویان دانشکده در کلیه مقاطع با توجه به ضوابط دانشگاه
5- تنظیم و ارسال برنامه های کلاسی و امتحانی دانشجویان کاردانی فوریتهای پزشکی و کارشناسی پرستاری و مامایی به قسمتهای مورد نیاز دانشگاه و دانشکده
6- ارسال برنامه های کارآموزی دانشجویان در تمامی مقاطع به مراکز بهداشتی  دانشگاه و دانشکده
7-تنظیم و ارسال دعوتنامه های کلاسی و امتحانی برای اساتید مدعو و اساتید دانشکده
8-تنظیم و صدور دفترچه راهنما برای دانشجویان در مقاطع کارشناسی در هر ترم به تعداد دانشجویان
9-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
شرح وظایف کارشناس گروه بهداشت
 
 نام و نام خانوادگی: معصومه اباذری
شرح وظایف
-ثبت دروس، کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور
-کنترل حذف تکدرس دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور
-کنترل تشکیل کلاس های دانشکده بر طبق برنامه پیش بینی شده و جبرانی و ثبتدر فرمهای مربوطه
-کنترل و بررسی وضعیت کلاس های درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی
-همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم
-پیگیری انجام امور آموزشی دانشجویان مانند صدور گواهی اشتغال به تحصیل، اعلام اتمام سنوات، اعلام مشروطی
-تکمیلدرخواستهای دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته، تایید و ارسال به مدیرآموزش دانشکده
-تحویل کارنامه ترمی به اساتید راهنما و حل مشکلات آموزشی دانشجویان مانند ترم مشروطی، سنوات آموزشی
-اعلام اسامی دانشجویان مشروط، ممتاز و ارتقاء و افت معدل و دانشجویانی کهدر مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند به مدیر
آموزش
-پیگیری و دریافت لیست نمرات پایان ترم، انجام امور اصلاح نمره
کارشناس گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی
 
 
نام و نام خانوادگی: لعیا فتحعلیزاده
شرح وظایف
 بررسی پرونده دانشجویان
 انجام امور فارغ التحصیلان
 بررسی وتکمیل لیست حضور وغیاب اساتید  ودانشجویان
بررسی کارنامه وتحویل آن به دانشجو واستاد راهنما
ورود برنامه درسی وارائه درس درسیستم  هم آوا درهر نیمسال تحصیلی
اخذ صورتجلسه امتحانات جهت برگزاری آزمونها
تشکیل ترم ونیمسال برای دانشجویان انتقالی وتطبیق واحدها
پیگیری نامه های دانشجویان میهمان وانتقالی
انجام انتخاب واحد،حذف واضافه وحذف اضطراری دانشجویان مشکل دار درسیستم هم آوا
تکمیل وتحویل تسویه حساب دانشجویان وکارنامه کل آنها وتحویل میزان بدهی وتکمیل فرم فراغت تحصیلی
تفکیک دروس نیمسال دروب برای انتخاب واحد اینترنتی
کنترل انتخاب واحد  ونمرات دانشجویان از طریق سیستم هم آوا
شرکت در جلسات امتحانی وبرگزاری امتحانات
تکمیل فرمهای مربوط به قرارداد حق التدریس اساتید
صدور گواهی تدریس اساتید درپایان هرنیمسال
بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته ازهنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده
پیگیری ودریافت لیست نمرات پایان ترم،انجام امور اصلاح نمره
بررسی وکنترل واحدهای گذرانده وباقیمانده دانشجویان درترم تسویه
نوشتن صورتجلسه ها
کارشناسان گروه پرستاری
 
نام و نام خانوادگی: رقیه شفی 
 
 
نام و نام خانوادگی:رویا قوچخانی
شرح وظایف
بررسی پرونده دانشجویان
انجام امور فارغ التحصیلان
بررسی وتکمیل لیست حضور وغیاب اساتید  ودانشجویان
بررسی کارنامه وتحویل آن به دانشجو واستاد راهنما
ورود برنامه درسی وارائه درس درسیستم  هم آوا درهر نیمسال تحصیلی
اخذ صورتجلسه امتحانات جهت برگزاری آزمونها
تشکیل ترم ونیمسال برای دانشجویان انتقالی وتطبیق واحدها
پیگیری نامه های دانشجویان میهمان وانتقالی
انجام انتخاب واحد،حذف واضافه وحذف اضطراری دانشجویان مشکل دار درسیستم هم آوا
تکمیل وتحویل تسویه حساب دانشجویان وکارنامه کل آنها وتحویل میزان بدهی وتکمیل فرم فراغت تحصیلی
تفکیک دروس نیمسال دروب برای انتخاب واحد اینترنتی
کنترل انتخاب واحد  ونمرات دانشجویان از طریق سیستم هم آوا
شرکت در جلسات امتحانی وبرگزاری امتحانات
تکمیل فرمهای مربوط به قرارداد حق التدریس اساتید
صدور گواهی تدریس اساتید درپایان هرنیمسال
بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته ازهنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده
پیگیری ودریافت لیست نمرات پایان ترم،انجام امور اصلاح نمره
بررسی وکنترل واحدهای گذرانده وباقیمانده دانشجویان درترم تسویه
نوشتن صورتجلسه ها
انجام کلیه امور مربوط به تاییدیه تحصیلی بهیاران
استخراج کلیه ریز نمرات و محاسبه ساعات دروس تئوری ،عملی و کارآموزی بر اساس تعداد واحد دروس دانشجویان پرستاری برای ترجمه به خارج
 
کارشناس امور بایگانی
 
 
نام و نام خانوادگی: فاطمه حسنخانی
شرح وظایف
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/09/07
تعداد بازدید:
233
Powered by DorsaPortal