۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
شرح وظایف
شرح وظایف:
•         پایش فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع پایه سالیانه و ارتقاء هیات علمی
•         پیگیری ترفیع پایه تشویقی سه ساله و پنج ساله و احتساب پایه های اعضاء هیات علمی
•         هماهنگی جهت تشکیل کمیته های ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی
•         اعلام نتایج کمیته ترفیع و ارتقاء اعضاءهیئت علمی دانشگاه به کارگزین هیات علمی
•         اعلام نتایج کمیته ترفیع و ارتقاء اعضاءهیئت علمی دانشگاه به اعضای هیات علمی و اعلام میزان ذخیره پژوهشی
•         ارتباط با مدیران گروهها جهت ارسال به موقع فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی
•         ارتباط با واحد پژوهش دانشگاه جهت تایید مدارک و مستندات پژوهشی اعضاء هیئت علمی
•         ارتباط با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه جهت تایید مدارک و مستندات مربوط به اعضاء هیئت علمی
•         برقراری جلسات بازنگری در آئین نامه ترفیع پایه اعضاء هیات علمی و ثبت مصوبات صورتجلسات ترفیع پایه
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/06
تعداد بازدید:
479
Powered by DorsaPortal