۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
اهداف کلی

اهداف کلی آموزشی

 1. ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان مامایی در زمینه سلامت زنان وکودکان و خانواده
 2. بازنگری محتوای آموزشی و طرح درس های مرتبط با واحدهای آموزشی گروه مامایی با توجه به نیازهای جامعه و بویزه نظام سلامت
 3. بازنگری و ارتقاء شیوه های تدریس و ارزشیابی درگروه
 4. نیازسنجی آموزشی ماماهای شاغل وکارکنان مرتبط باحرفه مامایی و اجرای برنامه های آموزش مداوم متناسب با ارزش ها و مسئولیت های اجتماعی
 5. توسعه توانمندیهای اعضای هیئت علمی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی وجهانی و توجه به اسناد بالادستی
 6. اجرای آموزش وارزشیابی دانشجویان  ودانش آموختگان حرفه مامایی براساس روشهای نوین آموزش و ارزشیابی اعم از حضوری و مجازی
 7. تعیین حداقل های یادگیری درهرمقطع تحصیلی و بازنگری مداوم آنها براساس شواهد و شرایط عینی
 8. ارتقاء ارتباطات و تعاملات بین رشته ای در جهت توانمندسازی دانش آموختگان و بهبود آموزش فراگیران در داخل و خارج کشور

اهداف کلی پژوهشی :

1. انجام فعالیتهای تحقیقاتی توسط اساتید و دانشجویان در راستای ارتقای دانش مامایی به ویژه درحیطه مراقبت از زنان کودکان و خانواده.

2.ایجاد توانمندی پژوهشی در دانشجویان و دانش آموختگان مامایی به منظور مشارکت و همکاری با نظام سلامت در اجرای پژوهشهای مرتبط با رشته و اقدام در راستای کاهش چالشها و ارائه پیشنهادات مناسب.

3.روزآمد کردن اطلاعات ماماها از طریق پژوهش در حیطه های مختلف بهداشت زنان و نوزادان، بارداری وزایمان و بیماریهای زنان

4.بررسی و برآورد منابع حمایتی، علمی و مالی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی مشارکتی برای کارآفرینی، فناوری و تولید ثروت

اهداف کلی بالینی :

 1. ارتقاء و بهبود مهارتهای بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت وضعف آنان
 2. ارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان از طریق توسعه و بهبود آموزش بالینی مناسب به دانشجویان مامایی
 3. ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار مختلف جامعه.
 4. آموزش مددجویان و خانواده ها در زمینه مسایل مرتبط با سلامت زنان و کودکان و خانواده
 5. هماهنگ ساختن آموزش های تئوری و بالینی
 6. فراهم نمودن شرایط مطلوب جهت یادگیری موثر مهارتهای بالینی در دانشجویان وتقویت انگیزه حرفه ای آنان
 7. شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و برنامه ریزی برای بهبود آموزش بالینی و رفع موانع
 8. ارزشیابی تکوینی و پایانی مهارت های بالینی دانشجویان با شیوه های مناسب و کارآمد تقویت آموزش بالینی
 9. تربیت نیروی کارامد در مدیریت و نظارت بر آموزش بالینی مامایی با تاکید بر زایمان طبیعی
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/25
تعداد بازدید:
182
Powered by DorsaPortal